Articles

Trạng thái "Pending Auction" trong backorder tên miền

by Dung Anh ***


1. Trạng thái Pending Auction

Nếu bạn thấy Pending Delete hoặc Pre-Release trên một tên miền và thời hạn backorder tên miền đã qua, tên miền sẽ bị đóng băng và không thể thay đổi số tiền giá thầu. Ngoài ra bạn cũng không thể xóa tên miền khỏi backorder của mình trên danh sách - nó sẽ hiển thị dưới dạng "Phiên đấu giá đang chờ xử lý" trong danh sách.

Trạng thái Đấu giá đang chờ xử lý này sẽ duy trì cho đến khi tên miền được xử lý. Có một số kết quả có thể xảy ra sau khi tình trạng trôi qua.

2. Pending Delete: 
 
- Nếu hệ thống đăng ký thành công tên miền và bạn là người backorder duy nhất, bạn sẽ được trao tên miền với số tiền đặt mua backorder, thường trong vòng 48 giờ. 
- Nếu hệ thống đăng ký thành công tên miền và có nhiều người dùng có backorder, bạn sẽ được tham gia đấu giá cho tên miền.

3. Pre-Release: 

Trạng thái Pre-Release thường kéo dài không quá 12 giờ, nhưng có thể mất tới 5 ngày, ngay cả khi không có phiên đấu giá nào xảy ra. Xin lưu ý rằng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ được trao tên miền hoặc cuộc đấu giá sẽ diễn ra sau khi tình trạng "Pre-Release: " diễn ra. 


Sponsor Ads


About Dung Anh Innovator    ***

10 connections, 0 recommendations, 60 honor points.
Joined APSense since, July 28th, 2017, From hà nội, Vietnam.

Created on Dec 26th 2018 04:03. Viewed 285 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.