Articles

Học Marketing và Adina Việt Nam

by Nguyễn Như Quỳnh Account Manager
Biết viết gì khi nhà đang mớ việc.

Seo chẳng dễ dàng và marketing là 1 challenge chả nhỏ tẹo nào.
Quản trị cũng khiến mình ong não và chỉ còn 1 cách là cải tiến mỗi ngày.
Vậy là mình chọn học hùng hổ và thực hành để cho Adina ra gì và này nọ.

Và hiểu rằng truyền thông không thể ko đi từ gốc. Dịch vụ và sản phẩm phải chuẩn để tự bản thân nó cũng là kênh truyền thông hiệu quả.

Và mình vẫn đang tự tin là mình và Adina Việt Nam đang làm tốt điều đó. Minh chứng là lượng khách quay lại đang ngày một đông và mình lại phải lên 1 level mới để có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Sponsor Ads


About Nguyễn Như Quỳnh Freshman   Account Manager

3 connections, 0 recommendations, 46 honor points.
Joined APSense since, July 21st, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Aug 6th 2020 22:06. Viewed 239 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.