Articles

ISO 9001 là gì ? Tiêu Chuẩn ISO 9001 và các yêu cầu của ISO 9001

by KNA CERT ceo

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng. ISO 9001 được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) và được công bố lần đầu vào năm 1987. Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng mà một tổ chức cần phải tuân thủ để đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các quy định pháp lý liên quan.

ISO 9001 đặt nền tảng cho một hệ thống quản lý chất lượng, tập trung vào việc quản lý các quy trình và hoạt động trong tổ chức để đảm bảo sự liên tục và cải thiện liên tục. Các yêu cầu của ISO 9001 bao gồm việc xác định các quy trình hoạt động, thiết lập các mục tiêu chất lượng, theo dõi hiệu suất, đảm bảo sự tuân thủ các quy trình, và thúc đẩy sự cải thiện.


Việc tuân thủ ISO 9001 có thể giúp tổ chức tăng cường hiệu quả và hiệu suất hoạt động, tăng cường sự tin tưởng của khách hàng, nâng cao hài lòng của khách hàng và nhân viên, giảm lãng phí và rủi ro, và tạo ra một cơ sở vững chắc để phát triển và mở rộng kinh doanh.

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001 ?

Dưới đây là lịch sử ra đời của tiêu chuẩn ISO 9001:

  • Năm 1987: ISO 9001 được công bố lần đầu. Tiêu chuẩn này mang tên "Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu."
  • Năm 1994: ISO 9001:1994 ra đời, thay thế phiên bản ban đầu. Phiên bản này đã cải thiện và sắp xếp lại cấu trúc của tiêu chuẩn.
  • Năm 2000: ISO 9001:2000 được phát hành, mang đến một cách tiếp cận mới về quản lý chất lượng dựa trên quy trình.
  • Năm 2008: ISO 9001:2008 được công bố, là một phiên bản chỉnh sửa của ISO 9001:2000. Phiên bản này tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.
  • Năm 2015: ISO 9001:2015 ra mắt, đặt nền tảng cho một hệ thống quản lý chất lượng mới, dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro và tăng cường sự tương tác với bên ngoài tổ chức.
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015


Các phiên bản tiếp theo của ISO 9001 có thể được phát triển trong tương lai để cập nhật và cải tiến tiêu chuẩn, nhằm đáp ứng yêu cầu và xu hướng mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng.

ISO 9001 CÓ BAO NHIÊU PHIÊN BẢN 

ISO 9001 đã trải qua một số phiên bản từ khi được công bố lần đầu vào năm 1987. Dưới đây là danh sách các phiên bản chính của ISO 9001:

  • ISO 9001:1987: Đây là phiên bản đầu tiên của ISO 9001, được công bố vào năm 1987.
  • ISO 9001:1994: Phiên bản này đã thay thế ISO 9001:1987 và được công bố vào năm 1994.
  • ISO 9001:2000: Phiên bản này đại diện cho một sự chuyển đổi lớn trong ISO 9001, tập trung vào việc quản lý quy trình. Nó được công bố vào năm 2000.
  • ISO 9001:2008: Đây là phiên bản chỉnh sửa của ISO 9001:2000 và được công bố vào năm 2008. Phiên bản này tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.
  • ISO 9001:2015: Đây là phiên bản hiện tại của ISO 9001 và đã được công bố vào năm 2015. Phiên bản này đặt nền tảng cho một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro và tập trung mạnh vào việc tăng cường sự tương tác với bên ngoài tổ chức.

hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001

Các phiên bản sau đó có thể được công bố trong tương lai để cập nhật và cải tiến tiêu chuẩn ISO 9001.
 
NỘI DUNG CỦA BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

Tiêu chuẩn ISO 9001 xác định các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng mà một tổ chức cần tuân thủ để đạt được mục tiêu của nó trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các quy định pháp lý liên quan. Dưới đây là một tóm tắt về các yêu cầu chính của ISO 9001:

Phạm vi (Scope): Xác định phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức.

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System): Đòi hỏi tổ chức phải thiết lập, triển khai và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của ISO 9001.

Trách nhiệm của lãnh đạo (Leadership): Yêu cầu các nhà lãnh đạo của tổ chức phải thể hiện cam kết của mình đối với chất lượng, thiết lập mục tiêu chất lượng và đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng được triển khai và duy trì hiệu quả.

Quy trình (Process): Đòi hỏi tổ chức phải xác định, điều chỉnh và kiểm soát các quy trình cần thiết để đạt được mục tiêu chất lượng.

Quản lý tài nguyên (Resource Management): Yêu cầu tổ chức phải quản lý tài nguyên nhân lực, cơ sở vật chất và kiến thức để đảm bảo hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng.

cam kết của lãnh đạo với iso

Kiểm soát sản phẩm và dịch vụ (Product and Service Control): Đòi hỏi tổ chức phải kiểm soát sản phẩm và dịch vụ của mình từ giai đoạn lập kế hoạch đến sản xuất và cung cấp, đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu chất lượng.

Đánh giá hiệu quả (Performance Evaluation): Yêu cầu tổ chức phải đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng bằng cách sử dụng các phương pháp như kiểm tra, đo lường, xem xét và đánh giá.

Cải tiến liên tục (Continual Improvement): Đòi hỏi tổ chức phải thúc đẩy cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc sử dụng dữ liệu, phản hồi Các yêu cầu khác của tiêu chuẩn ISO 9001 bao gồm:

Xử lý phản ánh từ khách hàng (Customer Feedback): Yêu cầu tổ chức phải thu thập, đánh giá và xử lý phản hồi từ khách hàng để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Quản lý rủi ro (Risk Management): Yêu cầu tổ chức xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan đến chất lượng và hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng.

Kiểm tra nội bộ (Internal Audit): Yêu cầu tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ định kỳ để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ISO 9001 và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

Đào tạo và năng lực (Training and Competence): Yêu cầu tổ chức đảm bảo rằng nhân viên có đủ đào tạo và năng lực để thực hiện công việc của họ liên quan đến chất lượng.

Xử lý nonconformity (Xử lý không phù hợp): Yêu cầu tổ chức phải xác định, kiểm soát và xử lý nonconformity (việc không tuân thủ) trong hệ thống quản lý chất lượng.

Cải tiến dựa trên dữ liệu (Data-Driven Improvement): Yêu cầu tổ chức sử dụng dữ liệu và thông tin để đưa ra quyết định thông minh và thúc đẩy cải tiến chất lượng liên tục.

Hợp tác với các bên liên quan (Stakeholder Engagement): Yêu cầu tổ chức tương tác và hợp tác với các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng, để đáp ứng yêu cầu chất lượng và xã hội.

Đây chỉ là một tóm tắt về nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001. Cụ thể hơn, các yêu cầu chi tiết và hướng dẫn thực hiện có thể được tìm thấy trong văn bản đầy đủ của ISO 9001.

DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ GÌ KHI ÁP DỤNG ISO 9001 ? 

Khi doanh nghiệp quyết định áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001, có một số bước và yêu cầu cần chuẩn bị để đảm bảo thành công trong quá trình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Dưới đây là một số điểm quan trọng mà doanh nghiệp cần xem xét:

Nắm vững yêu cầu của chứng nhận ISO 9001: Đọc và hiểu rõ nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001, bao gồm các yêu cầu và nguyên tắc quản lý chất lượng. Điều này giúp doanh nghiệp xác định được phạm vi và quy mô triển khai hệ thống quản lý chất lượng.

Tạo ý thức và cam kết lãnh đạo: Lãnh đạo doanh nghiệp cần hiểu và cam kết với tiêu chuẩn ISO 9001. Họ cần thể hiện tầm quan trọng của việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng và tạo môi trường để tất cả nhân viên tham gia và ủng hộ quá trình này.

Xác định nguồn lực: Đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn lực để triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng. Điều này bao gồm nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và công nghệ.

Đặt ra mục tiêu và kế hoạch triển khai: Xác định các mục tiêu cụ thể cho việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Lập kế hoạch triển khai chi tiết, bao gồm lịch trình, phân công nhiệm vụ và nguồn lực.

Đào tạo nhân viên: Đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo về tiêu chuẩn ISO 9001, yêu cầu và quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng. Đào tạo có thể bao gồm các khóa học, buổi tập huấn và hướng dẫn thực tế.

Xây dựng hệ thống tài liệu: Chuẩn bị và xây dựng các tài liệu cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm các chính sách, quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu. Đảm bảo tài liệu được phân phối và sử dụng một

Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001:2015


KNA CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó KNA CERT có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn.
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 100000
- EmaiL: salemanager@knacert.com
- Hotline: 0932211786

Sponsor Ads


About KNA CERT Junior   ceo

1 connections, 0 recommendations, 8 honor points.
Joined APSense since, July 1st, 2021, From Hà Nội, Vietnam.

Created on May 10th 2023 02:30. Viewed 189 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.