Articles

Nhân khẩu học là gì?

by Nguyễn Như Quỳnh Account Manager
Nhân khẩu học là gì?
Cần hiểu chính xác để ứng dụng phát triển truyền thông thương hiệu một cách hiệu quả.
Nhân khẩu học gồm: 
- Độ tuổi
- Giới tính
- Địa điểm
- Đặc thù khác

Hiểu được đặc điểm của nhân khẩu học ít nhất giúp bạn triển khai truyền thông tốt. Đặc biệt các kênh như facebook, google ads luôn target bằng nhân khẩu học. Điều này sẽ giúp bạn tối ưu chi phí triển khai truyền thông.
Trong kênh truyền thống thì bạn có thể tiếp cận một cách hiệu quả khi có nhân khẩu học này.

Sponsor Ads


About Nguyễn Như Quỳnh Freshman   Account Manager

3 connections, 0 recommendations, 46 honor points.
Joined APSense since, July 21st, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Aug 15th 2020 01:50. Viewed 192 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.