Articles

Tài liệu (thông tin dạng văn bản) theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao nhiêu là đủ?

by do ha hado

Chú thích: tài liệu iso 9001 được chúng tôi nêu ở đây không đồng nghĩa đầy đủ so với khái niệm thông tin dạng văn bản được đề cập tới trong ISO 9001:2015, tuy nhiên, vì thói quen nên xin được đề cập như một gợi ý.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (tôi để ký hiệu TCVN nghĩa là Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc tế ISO thành tiêu chuẩn quốc gia), yêu cầu một tổ chức duy trì và lưu giữ thông tin tài liệu để hỗ trợ hoạt động của các quy trình của nó và tin tưởng rằng các quy trình đang được thực hiện theo kế hoạch. Thông tin dạng văn bản là thông tin dạng cần thiết để được kiểm soát và duy trì bởi một tổ chức và môi trường mà nó được chứa. Thông tin dạng văn bản có thể được sử dụng để trao đổi, để cung cấp bằng chứng khách quan hoặc để chia sẻ kiến thức. Thông tin dạng văn bản có thể cho phép kiến thức và kinh nghiệm của tổ chức được bảo quản và có thể tạo ra giá trị để hỗ trợ cải thiện sản phẩm  hoặc dịch vụ.

  

Hình ảnh: Tài liệu (thông tin dạng văn bản) theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao nhiêu là đủ?

 

1. Tài liệu ISO 9001 - Thông tin dạng văn bản bao nhiêu là đủ?

Thông tin dạng văn bản có thể được cấu trúc và tạo ra theo nhiều cách dựa trên nhu cầu của tổ chức và các yếu tố khác như lãnh đạo, kết quả dự định của hệ thống quản lý, bối cảnh (bao gồm các yêu cầu theo luật định và quy định) và các bên quan tâm). Cấu trúc của thông tin tài liệu được sử dụng trong hệ thống quản lý chất lượng có thể được mô tả 

trong một hệ thống phân cấp. Cấu trúc này tạo điều kiện cho việc phân phối, duy trì và nhận biết về thông tin dạng văn bản. Hệ thống điện tử cung cấp các lựa chọn bổ sung để cấu trúc tài liệu thông tin. Các tổ chức nhỏ hơn có thể chọn cấu trúc thông tin tài liệu đơn giản để đáp ứng nhu cầu của họ. 

Mức độ thông tin dạng văn bản đối với hệ thống quản lý chất lượng có thể khác nhau giữa các tổ chức do:

 • Quy mô của tổ chức và loại hình hoạt động, quá trình, sản phẩm, và dịch vụ của tổ chức; 
 • Mức độ phức tạp của các quá trình và sự tương tác giữa các quá trình;
 • Năng lực của  nhân sự
 • Mức độ trưởng thành của hệ thống quản lý chất lượng
 • Rủi ro và cơ hội
 • Yêu cầu của chế định và luật định
 • Yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm
 • Nhu cầu về bằng chứng để chứng minh kết quả đạt được
 • Sự cần thiết phải hỗ trợ khả năng truy cập và truy xuất từ xa

Hình ảnh: Tài liệu (thông tin dạng văn bản) theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao nhiêu là đủ?

2. ISO 9001 bao gồm các loại tài liệu, hồ sơ (Thông tin dạng văn bản) nào?

Thông tin dạng văn bản của tổ chức nên bao gồm tài liệu, hồ sơ sau:

 

 • Phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
 • Chính sách chất lượng
 • Mục tiêu chất lượng
 • Thông tin dạng văn bản được tổ chức xác định là cần thiết để đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm, nếu có
 • Sổ tay chất lượng;
 • Sơ đồ đồ chức;
 • Bản đồ quá trình, lưu đồ quá trình và/hoặc mô tả quá trình
 • Thủ tục dạng văn bản  và hướng dẫn công việc
 • Dòng chảy công việc
 • Quy định về đặc tính của sản phẩm và dịch vụ
 • Trao đổi thông tin bên trong và bên ngoài
 • Các kế hoạch, chương trình và danh sách
 • Biểu mẫu và phiếu kiểm tra (checklists)
 • Thông tin dạng văn bản có nguồn gốc bên ngoài

 

Thông tin dạng văn bản cần được lưu giữ (tức là hồ sơ) để cung cấp bằng chứng về kết quả đạt được

Thông tin dạng văn bản có thể có trong bất kỳ loại phương tiện nào, chẳng hạn như giấy, điện tử, ảnh chụp hoặc mẫu vật lý.

Nếu doanh nghiệp bạn vẫn chưa hiểu về cách xây dựng tài liệu iso 9001 hãy liên hệ ngay hotline: 0937619299  để được tư vấn iso 9001 nhanh nhất. 


Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Jun 28th 2021 03:53. Viewed 343 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.