Questions

What is edge computing?

Asked by Manoj Kumar, in Internet & eBusiness
There is decentralization in the sense of access to electronic devices, but the way we have been handling our data from a few years is quite centralized. And you must be aware of how time consuming it gets to access or backup that data. This is because the data travels to and from a far centralized source.

Sponsor Ads


Answers

Shishir Del R. Innovator  Writer
There is decentralization in the sense of access to electronic devices, but the way we have been handling our data from a few years is quite centralized. And you must be aware of how time consuming it gets to access or backup that data. This is because the data travels to and from a far centralized source.
Dec 26th 2020 07:52   
Vicky Kumar Professional  Digital Marketing Expert
you must be aware of how time consuming it gets to access or backup that data. This is because the data travels to and from a far centralized source.
Dec 27th 2020 23:19   
Talha R. Innovator  Improve your profile
Edge computer is a best brand in Pakistan. I will purchase many products in it.
Dec 28th 2020 00:04   
Neha - UpdatedReviews.in - Web Hosting Reviews Magnate II   Affiliate Marketing, SEO, SEM, SMO
Edge computing is a distributed, open IT architecture that features decentralised processing power, enabling mobile computing as well as Internet of Things (IoT) technologies.
Dec 28th 2020 00:42   
Sumukha Clinic Freshman  Skin Care & Hair Clinics in Bangalore
you must be aware of how time consuming it gets to access or backup that data. This is because the data travels to and from a far centralized source.
Dec 28th 2020 01:03   
Bright Air Advanced  Heating, Ventilating & Air Conditioning Service
Edge computing is a distributed computing paradigm that brings computation and data storage closer to the location where it is needed, to improve response times and save bandwidth.
Dec 28th 2020 02:44   
Oliver Smith Professional  Sr. SEO Executive
Edge computing is a distributed computing paradigm that brings computation and data storage closer to the location where it is needed, to improve response times and save bandwidth.
Dec 28th 2020 04:08   
App My Site Advanced  DIY App Builder
Edge computing is a distributed, open IT architecture that features decentralised processing power, enabling mobile computing and Internet of Things (IoT) technologies. In edge computing, data is processed by the device itself or by a local computer or server, rather than being transmitted to a data centre.
Dec 28th 2020 04:19   
Long Kim Professional   SAMSUNG GALAXY SUPPORT
Với các hệ thống áp dụng điện toán đám mây thông thường, dữ liệu thường được đẩy lên một máy chủ và sau đó được lấy xuống bởi máy khách. Quy trình vận hành như vậy được xem là hoạt động khá tốt cho video, hình ảnh, âm nhạc và tài liệu cũng như một vài ứng dụng không quan trọng. Tuy nhiên ta nhận thấy đây không phải là tốt cho dữ liệu IIOT thời gian thực. Dữ liệu không nằm tại nguồn thu thập thì chất lượng dữ liệu có độ tin cậy không cao. Những vấn đề liên quan đến độ mới, độ chính xác của dữ liệu hay tốc độ phân phối hoàn toàn có thể bị tác động và ảnh hưởng khi sử dụng kiến trúc theo kiểu đám mây.
Dec 28th 2020 19:58   
Ethan Smith Freshman  HI I am ethan and i am a profesional marketer i e
Edge computing is a distributed computing paradigm that brings computation and data storage closer to the location where it is needed, to improve response times and save bandwidth.
Dec 29th 2020 22:17   
Mansi Sharma Innovator  Packers And Movers in India
Edge computing is a distributed, open IT architecture that features decentralised processing power, enabling mobile computing and Internet of Things (IoT) technologies. In edge computing, data is processed by the device itself or by a local computer or server, rather than being transmitted to a data centre.
Dec 30th 2020 01:23   
Please sign in before you comment.