RevPages

ISO là gì? Các bộ tiêu chuẩn của ISO

by do ha hado
1. Khi nim v ISO ISO l tn vit tt ca T chc Quc t v Tiu chun ho (International Organization for Standardization), c thnh lp vo nm 1946 v chnh thc hot ng vo ngy 23/2/1947,
Recommended Features
  • save money
  • save time
  • save money
  • save money
  • save money
Learn more about ISO là gì? Các bộ tiêu chuẩn của ISO»

Review on ISO là gì? Các bộ tiêu chuẩn của ISO

1. Khi nim v ISO
ISO l tn vit tt ca T chc Quc t v Tiu chun ho (International Organization for Standardization), c thnh lp vo nm 1946 v chnh thc hot ng vo ngy 23/2/1947, nhm mc ch xy dng cc tiu chun v sn xut, thng mi v thng tin.

ISO c tr s Geneva (Thy S) v l mt t chc Quc t chuyn ngnh c cc thnh vin l cc c quan tiu chun Quc gia ca 111 nc. Tu theo tng nc, mc tham gia xy dng cc tiu chun ISO c khc nhau. mt s nc, T chc Tiu chun ho l cc c quan chnh thc hay bn chnh thc ca Chnh ph.

Ti Vit Nam, t chc tiu chun ho l Tng cc Tiu chun - o lng - Cht lng, thuc B Khoa hc Cng ngh v Mi trng. Mc ch ca cc tiu chun ISO l to iu kin cho cc hot ng trao i hng ho v dch v trn ton cu tr nn d dng, tin dng hn v t c hiu qu. Tt c cc tiu chun do ISO t ra u c tnh cht t nguyn. Tuy nhin, thng cc nc chp nhn tiu chun ISO v coi n c tnh cht bt buc.

2. V sao gi l ISO?
ISO l tn vit tt ca T chc Quc t v Tiu chun ho. y l mt t chc c tnh lin minh trn ton th gii vi 140 quc gia thnh vin. ISO l t chc phi chnh ph, c thnh lp vo nm 1947.

Nhim v ca ISO l thc y s pht trin tiu chun ho v nhng cng vic c lin quan n qu trnh ny, nhm mc ch to thun li cho hot ng trao i hng ho v dch v gia cc quc gia khc nhau trn th gii. Qu trnh tiu chun ho cng gp phn thc y s hp tc gia cc quc gia trn cc lnh vc tr tu, khoa hc, cng ngh v hot ng kinh t.

3. Cc b tiu chun ca ISO
- B tiu chun ISO 9000 (gm ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004): H thng qun l cht lng.

- B tiu chun ISO 14000 (gm ISO 14001, ISO 14004): H thng qun l mi trng

- B tiu chun ISO 22000 (gm ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004, ISO 22005, ISO 22006): H thng qun l an ton thc phm.

- ISO/TS 22003:2007: Qun

Related to ISO là gì? Các bộ tiêu chuẩn của ISO

Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

31 connections, 0 recommendations, 119 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Feb 24th 2021 03:21. Viewed 52 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.