Articles

Quảng cáo là gì? Tiếp thị là gì? Sự khác nhau giữa tiếp thị và quảng cáo.

by Adam Mel blog

Tiếp thị và quảng cáo thường được gộp lại với nhau và được sử dụng thay thế cho nhau. Nhưng tiếp thị và quảng cáo không giống nhau, và nếu bạn muốn thành công với một trong hai, bạn cần phải hiểu tại sao và làm thế nào chúng khác nhau và cách sử dụng mỗi cách hiệu quả. Vậy, sự khác biệt giữa tiếp thị và quảng cáo là gì? Tại sao điều quan trọng là phải tách hai? Và làm thế nào bạn có thể sử dụng cả hai để đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới?

Đây là những câu hỏi chúng tôi sẽ giải thích trong bài viết dưới đây.
Mở bài viết


Sponsor Ads


About Adam Mel Junior   blog

0 connections, 0 recommendations, 7 honor points.
Joined APSense since, October 31st, 2019, From Ho Chi Minh City, Vietnam.

Created on Nov 11th 2019 01:06. Viewed 426 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.