SEVEN POINT2

APSense Business Center (A.B.C)

SEVEN POINT2 - May 18th 2021 01:50

About our Business

Spole?nost

 

Synergie úrove?, na Sevenpo7.2.1int2 ™ je jako elektromagnet. V této dob? propoušt?ní a zeštíhlování, chceme vybudovat spole?nost, kde si m?žete pov?sit sv?j klobouk a mají své místo zavolat dom?. Využíváme nejnov?jší technologie v našich vynikajících výrobk? zajistit, aby naši distributo?i mají ty nejlepší produkty na trhu, krom? uživatelsky p?íjemném sledování a sledovacích systém? k optimalizaci úsp?ch svého nového podnikání.

 

Ve sv?t?, kde naše vnit?ní pH je tak z rovnováhy, a naše zdravotní rizika jsou ve všech dob vysoká, jsme identifikovali finan?ní p?íležitosti na rozdíl od jakékoli jsme již d?íve vid?li. S naší jedine?nou zkušeností v podnikání, zdraví a wellness, We Are The Champions pro novou kvalitu života pro všechny z t?chto nerovnovážných pH subjekty v nebezpe?í mnoha zdravotních problém?. S rychlým poklesem zdraví našeho národa ob?an? a d?tí, v kombinaci s raketovým tempem náklad? na zdravotní pé?i, a rostoucí nezam?stnanost, vytvá?íme p?íležitost zm?nit náš distributora životní styl, jeden alkalický t?lo najednou!

 

Nic nem?že zastavit myšlenku jejíž ?as nadešel. To je doba, zdraví, doba p?sobení, doba úsp?chu. Budujeme základy pro celosv?tové hnutí, hnutí zp?t na zdraví, k vitalit?, k životu. Zveme každého, aby se k nám, být zdravý, a finan?n? ZDARMA!

 

Máme ty nejlepší marketingové strategie je k dispozici a bude i nadále rozši?ovat tyto strategie k optimalizaci r?stu naší spole?nosti a každého distributora, aby váš úsp?ch. Nezapome?te "alkalized a nap?tím 4 Life, poj?me to prost?" - jen pro zdraví ní. 

Featured Products or Services


7.2 PRODUCT
Feb 24 2013 05:26

More Detail...

About

O. Z.
Vs, Czech Republic
An over achiever who is willing to continue to grow and learn from other professionals. View Profile
 
Business Industry
  • Others

Resources

Additional Info.

Mission and Vision Our Mission: To create the worlds first Alkaline movement "Alkalized and energized 4 Life, made easy". We introduce, educate, and share knowledge and products about our most precious resource, health. With health we actively enjoy each day. It has been proven that an acid ph body stores fat and toxins, and harbors an environment for disease. It’s also agreed that by balancing the body's ph, you are allowing your body to function as it was designed to function, and to achieve ideal weight and optimum health simultaneously. Educating people on the value of a balanced 7.2pH body, creates the foundation for anti-aging and optimum health. Our Vision: Our Vision is clear and simple "To have One Million people, consuming and enjoying the benefits of our products", thereby creating the world's first Alkaline movement.