RevPages

Nhân Viên Thiết Kế

by VanPhuc City Khu do thi Van Phuc - Van Phuc City
Nhan in Hoa don tai chinh Catalogue, dac san, ky yeu, folder Thong tin noi bo, an pham quang cao To roi, tem nhan, phong bi, tui giay, tui vai...
Recommended Features
  • viec lam quang ngai
  • viec lam tai quang ngai
  • Viec lam ke toan quang ngai
  • nhan vien thiet ke
Learn more about Nhân Viên Thiết Kế»

Review on Nhân Viên Thiết Kế

Cong Ty TNHH In Nhat Tin
Muc luong 3 5 trieu

Viec lam tai quang ngai: https://quangngai.work

THONG TIN TUYEN DUNG
Chuc Vu Nhan vien
Kinh Nghiem 1 2 nam kinh nghiem
Hinh Thuc Lam Viec Toan thoi gian co dinh
Yeu cau bang cap Dai hoc Yeu cau gioi tinh Khong yeu cau
Email lien he Chua cap nhat
So dien thoai Chua cap nhat
Nganh Nghe Thiet ke web
MO TA CONG VIEC
Nhan in Hoa don tai chinh
Catalogue, dac san, ky yeu, folder
Thong tin noi bo, an pham, quang cao
To roi, tem nhan, phong bi ,tui giay, tui vai
lam viec tai quang ngai: https://quangngai.work
YEU CAU CONG VIEC
Tot nghiep chuyen nganh My thuat cong nghiep
Thanh thao tat ca cac phan mem do hoa, binh trang dien tu
Uu tien co kinh nghiem
Link tuyen dung : https://quangngai.work/nhan-vien-thiet-ke_p1059.html

Related to Nhân Viên Thiết Kế

Sponsor Ads


About VanPhuc City Junior   Khu do thi Van Phuc - Van Phuc City

0 connections, 0 recommendations, 4 honor points.
Joined APSense since, August 17th, 2018, From Hồ Chí Minh, Vietnam.

Created on Nov 22nd 2018 20:08. Viewed 870 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.