RevPages

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân H

by VanPhuc City Khu do thi Van Phuc - Van Phuc City
Phan phoi san pham bao hiem qua ngan hang cac to chuc tai chinh Bat Dong San Cen Group va he thong the duc the hinh California tren toan quoc
Recommended Features
  • viec lam quang ngai
  • viec lam tai quang ngai
  • Chuyen vien tai chinh
  • kenh hop tac ngan hang
Learn more about Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân H»

Review on Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân H

THONG TIN TUYEN DUNG
Chuc Vu Nhan vien
Kinh Nghiem 1 2 nam kinh nghiem
Hinh Thuc Lam Viec Toan thoi gian co dinh
Yeu cau bang cap Trung cap
Yeu cau gioi tinh Khong yeu cau
Email lien he trang nnd banca@generali-vietnam.com.vn
So dien thoai Chua cap nhat
Nganh Nghe Ngan hang Chung khoan Dau tu Viec lam ban hang Nhan vien kinh doanh
MO TA CONG VIEC
Phan phoi san pham bao hiem qua ngan hang cac to chuc tai chinh Bat Dong San Cen Group va he thong the duc the hinh California tren toan quoc
Thuc hien cong tac ban hang tu van cung cap nhung giai phap tai chinh phu hop voi nhu cau khach hang duoc gioi thieu tu nhan vien ngan hang va cac doi tac
Xay dung tot moi quan he voi nhan vien ngan hang va cac doi tac dong thoi phoi hop va ho tro nhan vien ngan hang nhan vien doi tac ve cac khai niem san pham bao hiem de xac dinh nhung co hoi ban hang
Giu vai tro la nguoi lien lac chinh tai chi nhanh duoc chi dinh de ho tro cac van de lien quan den chung tu cua hop dong quy trinh boi thuong dich vu khach hang
viec lam quang ngai: https://quangngai.work
YEU CAU CONG VIEC
Tu 21 den 39 tuoi
Co bang Trung cap tro len
Lam viec toan thoi gian
1 den 3 nam kinh nghiem trong nganh ngan hang tai chinh bao hiem hoac dich vu
Uu tien ung vien co kinh nghiem ve bao hiem ngan hang tai chinh
Kha nang giao tiep dam phan va thuyet phuc tot
Nang dong co tinh than tu luc va ham hoc hoi de phat trien ban than
viec lam quang ngai: https://quangngai.work
QUYEN LOI DUOC HUONG
Thu nhap Luong co ban Thuong kinh doanh thang quy nam Luong co ban 7 000 000 VND thang vi tri chuyen vien tu van tai chinh 9 000 000 VND thang vi tri chuyen vien tu van tai chinh cap cao
Luong thang 13
Bao hiem cham soc suc khoe cao cap cua tap doan
Moi truong lam viec chuyen nghiep cong bang
Duoc dao tao cac ky nang chuyen sau
Co co hoi de phat huy toi da nang luc ban than
Co hoi thang tien va phat trien nghe nghiep cao

Related to Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân H

Sponsor Ads


About VanPhuc City Junior   Khu do thi Van Phuc - Van Phuc City

0 connections, 0 recommendations, 4 honor points.
Joined APSense since, August 17th, 2018, From Hồ Chí Minh, Vietnam.

Created on Nov 22nd 2018 19:57. Viewed 698 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.