RevPages

xuat khau lao dong dai loan

by Linh Nguyen student
Thng tin xkld i Loan 2017 mi nht t b lao ng i Loan .Chia s kinh nghim qu bu t cc bn i i Loan truyn li.
Recommended Features
  • xuat khau lao dong dai loan
  • xkld dai loan
  • lao dong dai loan
  • xut khu lao ng i loan
  • xkld i loan
Learn more about xuat khau lao dong dai loan»

Review on xuat khau lao dong dai loan

pha i Loan thay i mu Bn cam kt v tin lng v cc chi ph ca lao ng nc ngoi n i Loan lm vic, bt u p dng t ngy 26-10-2009. Theo , ngi lao ng nc ngoi n i Loan lm vic phi cam kt ton b cc khon chi ph m lao ng nc ngoi phi chi tr ti nc XKL trc khi ti i Loan lm vic nh tin dch v cho cng ty mi gii; ph lm l lch t php, tin dch v, hc ph o to, v my bay, l ph visa v cc khon ph khc trong thi gian lm vic i Loan. Ngy 22-9-2009, Cc Qun l lao ng ngoi nc c cng vn s 1516/QLLNN-QLL thng bo cc chi ph cn thit ca ngi lao ng i lm vic i Loan v hng dn cc doanh nghip XKL.

Related to xuat khau lao dong dai loan

Related Articles

Rui ro khi di XKLD ben xu nguoi

Chắc chúng ta ít nhiều có nghe về các vụ lao động làm việc chui không được bảo vệ, nhưng cũng có nhiều người lao động đi xuất khẩu qua kênh hợp pháp những lại chậm được can thiệp khi bị nợ lương, ngượ...

About Linh Nguyen Innovator   student

9 connections, 0 recommendations, 53 honor points.
Joined APSense since, May 29th, 2017, From ha noi, Vietnam.

Created on Sep 12th 2017 23:15. Viewed 48 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.