RevPages

Dich vu thi nghiem vạt lieu xay dun

by Toan Cau Dich vu kiem dinh
LAS Toan Cau - Trung tam thi nghiem - Phong thi nghiem vat lieu xay dung uy tin nhat tai Ha Noi
Recommended Features
  • Thi nghiem be tong
  • Thi nghiem thep
  • Thi nghiem vua
  • Thi nghiem da
  • Thi nghiem cat
Learn more about Dich vu thi nghiem vạt lieu xay dun»

Review on Dich vu thi nghiem vạt lieu xay dun

Don vi thi nghiem vat lieu xay dung uy tin
Hien nay, tren dia ban khu vuc Ha Noi co rat nhieu phung Las kiem dinh chat luong vat lieu xay dung duoc thanh lap. Tuy nhien de dam bao duoc tinh khach quan, trung thuc va dam bao tien do cung nhu don gian hoa cac thu tuc giay to tho khung phai don vi thi nghiem nao cung dap ung duoc. La mot trong nhung trung tam moi thanh lap, nhung phung tho nghiem vat lieu xoy dung Ton Cau l mot trong nhung su lua chon dang tin cay cua cac chu dau tu.
Voi doi ngu Thac sy, ky su va chuyen vien giau kinh nghiem cung voi cac trang thiet bi may moc hien dai dam bao cac so lieu va ket qua thi nghiem do cung bo l chuan xoc, sai so nam trong pham vi quy dinh cua tieu chuan thi nghiem tuong ung.
Mot so hang muc tho nghiem tai Ton Cau:
Phon tich cac chi tieu co ly cua xi mang, cat, dat , da dam, soi, nuoc xay dung.
Tinh chat co ly cua bo tung, gach xoy lot.
Kiem tra cuong do chiu nen cua be tong o phung tho nghiem.
Kiem tra cuong cua be tong ngoai hien truong bang phuong phap sieu am va sung bat nay.
Thu tinh coc be tong tai hien truong.
Kiem tra cuong do chiu keo, chiu uon cua thep xay dung va bu long .
Kiem tra cac chi tiet cac vet nut, vet ro tren moi han bang phuong phap sieu am.
Kiem tra chat luong nen va mat duong be tong hoac nhua.bang cac phuong phap va thiet bi hien dai
Moi chi tiet, Quy khoch vui lung lion he voi Ton Cau theo so Hotline: 0988 995 332

Related to Dich vu thi nghiem vạt lieu xay dun

About Toan Cau Junior   Dich vu kiem dinh

2 connections, 0 recommendations, 15 honor points.
Joined APSense since, October 25th, 2018, From Hanoi, Vietnam.

Created on Jan 11th 2019 17:58. Viewed 119 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.