Articles

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

by công ty ACSC Thành Lập Công Ty Chuyên Nghiệp

Để thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì người tham gia góp vốn phải có cùng mục đích và mong muốn góp vốn kinh doanh. Số lượng tôi thiểu là 2 và tối đa là 50. Tất cả soạn thảo ra bản Dự thảo Điều lệ trên cơ sờ đồng thuận. Bản Dự thảo Điều lệ công ty phải có các nội dung 1 bẩn theo quy định tại Điều 22, Luật Doanh nghiệp. Sau khi có bản dự thảo điều lệ, công ty tiến hành họp Hội đồng thành viên và những cá nhân, tổchức trở thành những sáng lập viên công ty. Hội đồng thành viên thảo luận và xem xét, bổ sung bản Dự thảo điều lệ để hoàn chỉnh 1 thảnh bản Dự thảo Điều lệ công ty để đưa chính thức vào hồ sơ đăng ký 1 kinh doanh trên nguyên tắc nhất trí. Sau đó, các thành viên xúc tiến các thủ tục thành lập bao gồm đăng ký kinh doanh, thông báo công khai và các thủ tục khác để hoạt động kinh doanh.

Để mở công ty tại TPHCM doanh nghiệp cần tiến hành các bước thủ tục đăng ký kinh doanh. Tôi xin hướng dẫn như sau
https://dichvuthanhlap.com/cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html
Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền làm bộ ủy quyền làm bộ hồ sơ gồm

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu do Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền.

3. Danh sách thành viên. 

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thưc cá nhân như giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc các chứng thực cá nhân hợp pháp khác nếu thành viên là cá nhân.

5. Bản sao các quyết định thành lập, giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác nếu thành viên là tổ chức.

6. Văn bản ủy quyền, giấy chứng thực cá nhân của người dược ủy quyền của hành viên là tổ chức cho cá nhân.

7. Văn bản xác nhận vốn pháp định nếu công ty kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật yêu cầu phải có vốn pháp định.

8. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các cá nhân khác nếu công ty kinh doanh các ngành nghề luật định phải có chứng chỉ hành nghề.

9. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền phải viết và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Thời hạn 
Trong thời hạn là ngày làm việc kế từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, người đại diện công ty trực tiếp lên ký nhận và ký vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Lưu ý :
1. Vấn để cần lưu ý trong Dự thảo Điều lộ công ty phái ghi trụ sở chính và nguyên tắc những người sáng lập phải tự chịu trách nhiệm vé việc kê khai trụ sở của mình. Pháp luật không bất buộc phải xuất trình hợp đổng thuê hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu của thành viên nhưng để minh chứng cho việc kê khai trung thực khi đảng ký thành lập, các sáng lộp viên phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến nhừng thông tin trong dự thảo Điều lệ. Đối với nhiều ngành nghề kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền ban hành những thông tư hướng dẫn cụ thể (giấy phép con) và buộc các sáng lập viên phải tuân thủ khi thành lập công ty.
2. Thông báo công khai về công ty :
Sau khi được cấp giấy đăng ký kinh doanh, công ty phải đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia.
3. Ngoài ra, để hoạt động kinh doanh, công ty phải khắc dấu công ty sau khi được cho phép khắc dấu pháp nhân, đăng ký mã số thuế và mua hóa đơn giá trị gia tăng ở cơ quan thuế.
4. Đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, công ty phải đăng ký mã số hải quan tại cơ quan hải quan. Sau khi hoàn tất các thủ tục tục này, hoạt động của công ty mới chính thức thực hiện trên thực tế.
Có thể tham khảo chi tiết tại
Quy trình thủ tục thành lập công ty  trách nhiệm hữu hạn hai thành viên từ A đến Z Sponsor Ads


About công ty ACSC Junior   Thành Lập Công Ty Chuyên Nghiệp

1 connections, 0 recommendations, 18 honor points.
Joined APSense since, June 7th, 2018, From Ho Chi Minh, Vietnam.

Created on Aug 30th 2018 05:21. Viewed 194 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.