Articles

Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn iso

by do ha hado

A. Mục đích của đánh giá nội bộ

Xác định mức độ phù hợp của hệ thống hoặc một phần của hệ thống quản lý so với chuẩn mực đánh giá.

Đánh giá năng lực của hệ thống quản lý chất lượng iso nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, các yêu cầu khác...

Đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý trong việc đáp ứng các mục tiêu đã xây dựng

Chuẩn bị sẵn sàng cho bên đánh giá thứ ba

Duy trì nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng

Đáp ứng yêu cầu của các tổ chức

Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn iso

B. Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn iso

Bước 1: Đề xuất đánh giá

Tiếp xúc ban đầu với bên được đánh giá: xác định đầy đủ các yêu cầu của các tổ chức và cung cấp thông tin chính xác cho đầu vào của quá trình.

Xác định mức độ khả thi về đánh giá, xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động của quá trình.

Nguồn nhân lực: xác định các biện pháp hiện thời có đảm bảo nhân viên đủ năng lực để thực hiện quá trình.

Bước 2: Chuẩn bị đánh giá

Xem xét hệ thống tài liệu và chuẩn bị đánh giá

Chuẩn bị kế hoạch đánh giá 

Phân công nhóm đánh giá

Chuẩn bị tài liệu làm việc

Bước 3: Thực hiện hoạt động đánh giá

Họp mở đầu

Xem xét tài liệu khi thực hiện đánh giá

Thông tin trong lúc đánh giá

Phân công vai trò, trách nhiệm của người quan sát

Thu thập và xác nhận thông tin 

Chuẩn bị kết quả đánh giá

Họp kết thúc

Bước 4: Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá

Chuẩn bị báo cáo đánh giá

Phân phối báo cáo đánh giá

Bước 5: Hoàn tất đánh giá

Bước 6: Hoạt động theo dõi sau đánh giá

Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn iso

C. 6 nguyên tắc đánh giá nội bộ

Nguyên tắc 1: Tính toàn vẹn: nền tảng của tính chuyên nghiệp

Nguyên tắc 2: Trình bày trung thực: Nghĩa vụ báo cáo trung thực và chính xác

Nguyên tắc 3: Đánh giá chuyên nghiệp: Có trách nhiệm và có suy xét trong đánh giá

Nguyên tắc 4: Bảo mật: Bảo mật thông tin có được trong quá trình đánh giá

Nguyên tắc 5: Độc lập: Cơ sở cho tính công bằng của cuộc đánh giá và tính khách quan của kết luận đánh giá

Nguyên tắc 6: Tiếp cận dựa trên bằng chứng: Phương pháp hợp lý để đạt được kết luận đánh giá đáng tin cậy.

Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn iso

D. Chính sách đánh giá nội bộ

Thông thường, cấp lãnh đạo sẽ xây dựng chính sách đánh giá nội bộ, hướng dẫn lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và thực hiện các hoạt động đánh giá nội bộ một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu đã đặt ra cho đánh giá nội bộ

- Trưởng nhóm tiến hành họp khai mạc và họp kết thúc trước và sau khi đánh giá nội bộ. 

 Trưởng phòng ban bên được đánh giá có trách nhiệm tham dự cuộc họp khai mạc và kết thuc.

- Đánh giá viên lập kế hoạch đánh giá căn cứ vào tình trạng và tầm quan trọng của quá trình và khu vực được đánh giá cũng như kết quả đánh giá lần trước.

- Các đánh giá viên phải được đào tạo và độc lập với hoạt động được đánh giá.

- Đại diễn lãnh đạo theo dõi, giám sát việc lập kế hoạch, thực hiện đánh giá nội bộ.

E. Kế hoạch đánh giá nội bộ

Việc lập kế hoạch đánh giá có thể theo một trong các phương thức sau: 

  1. Đánh giá theo công việc cụ thể: 

Đánh giá tập chung vào quá trình/hoạt động liên quan đến công việc cụ thể.

Ví dụ: dự án/hợp đồng/kế hoạch để đạt được mục đích hoặc yêu cầu nhất định

  1. Đánh giá theo chức năng và bộ phận.

-Đánh giá tập chung vào quá trình/hoạt động thực hiện tại đơn vị/phòng ban.

  1. Đánh giá theo hạng mục quy định trong tiêu chuẩn iso 9001:2015
  2. Kết hợp các phương pháp trên:

Kết hợp hai hoặc nhiều phương pháp đánh giá trên(công việc cụ thể và hạng mục hoặc chức năng và hạng mục)

F. Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Có nhiều giai đoạn khác nhau trong đào tạo:

Giai đoạn 1: Hiểu các nguyên tắc về quản lý 

Hiểu và diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn iso 9001

Giai đoạn 2: Hiểu được các hoạt động của hệ thống quản lý trong tổ chức

Giai đoạn 3: Đào tạo đánh giá nội bộ

Hướng dẫn, quan sát hoặc giám sát


Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Mar 31st 2020 03:54. Viewed 319 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.