Articles

Hình thức marketing mới – Phán đoán và đáp ứng nhu cầu khách hàng

by Adam Mel blog

Phán đoán và đáp ứng nhu cầu khách hàng 

Phán đoán nhu cầu của khách hàng được hiểu là nhà cung cấp có thể cùng với khách hàng chia sẻ những thông tin hữu ích về dự định tương lai của cả hai bên. Tên gọi này có vẻ đi trước thời đại do hiện nay hình thức marketing này chưa phổ biến lắm, dù nó đã bắt đầu xuất hiện và đang được áp dụng ở những công ty có các trang web cho phép khách hàng nói lên nhu cầu của mình và tìm kiếm những thông tin mà họ muốn nhận, như Amazon chẳng hạn. Một số ngân hàng cũng thu thập thông tin về dự định của khách hàng và công việc này thường do bộ phận tư vấn tài chính đảm nhiệm. Những thông tin này sẽ được chuyển sang bộ phận giao dịch của ngân hàng và được sử dụng để quản lý khách hàng.

 COI TIẾP
TÌM HIỂU THÊM TÀI LIỆU BỔ ÍCH: https://congdongmarketingvn.com/


Sponsor Ads


About Adam Mel Junior   blog

0 connections, 0 recommendations, 7 honor points.
Joined APSense since, October 31st, 2019, From Ho Chi Minh City, Vietnam.

Created on Nov 11th 2019 21:05. Viewed 357 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.